bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko głównego księgowego

28.12.2022

1. Wymagania niezbędne

 1.       Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednosce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwa przciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. znajmość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 6. posiadanie co najmniej 8-letniego doświadczenia zawodowego w księgowości, w tym co najmniej 6-letniego stażu pracy w księgowości budżetowej
 7. spełnienie z co najmniej jednego z poniższych warunków:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających wyższych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplowmowych i posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki w księgowości
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg usługowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.           

2. Wymagania dodatkowe:

 1.      znajmość prawa wynikająca z ustaw:
 •  o finansach publicznych
 •  o rachunkowości
 •  prawo zamówień publicznych
 •  o samorządzie gminnym
 •  o pracownikach samorządowych
 •  o ochronie danych osobowych
 •  o dostępie do informacji publicznych

       2. umiejętności praktycznego stosowania prawa
       3. posiadanie zdolności analitycznych
       4. dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność
       5. umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do
           wykonywania zadań
       6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu
           operacyjnego Microsoft Windows, pakietu biurowego MS Office oraz programu
          księgowości budżetowej;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta Józefowa przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu w części dot. Zakładu;
 2. sprządzenie planu finansowego Zakładu;
 3. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy z Dyrektorem Zakładu i Skarbnikiem Miasta Józefowa;
 4. prowadzenie rachunkowości Zakładu;
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu oraz jej rozlicznia na zasadach określonych dla zakładów budżetowych
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finasowych;
 9. dekretowanie dokumentów, w tym klasyfikacji budżetowej.
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 11. prowadzenie księgowości zakładu w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 12. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników zakładu
 13. rozlicznie PFRON-u, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz współpraca z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
 14. nadzór nad kadrami Zakładu;
 15. prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 16. kontrola i organizacja systemu inwentaryzacji  oraz jej rozliczenie
 17. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zakładu;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

       1. miejsce pracy: Zakład Obsługi "Piękne Miasto"
       2. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
       3. rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys - CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumntów lub za przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajeć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 11. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Zakładzie Obsługi "Piękne Miasto" (do pobrania ze strony internetowej Zakładu www.zojozefow.pl Biuletyn Informacji Publicznej )

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie do dnia 31.01.2023 pod adresem: Zakład Obsługi "Piękne Miasto" ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 05-420 Józefów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego.

Aplikacje które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie (decyduje data stępla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowyh zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Opublikował: Dariusz Nogal
Publikacja dnia: 28.12.2022

Dokument oglądany razy: 217
« inne aktualności